Neges gan y Cadeirydd / A message from the Chair

[scroll down for English]

Annwyl Gyd-aelodau,

Ers i mi gael fy ethol yn Gadeirydd ym mis Mawrth, rwyf wedi esgeuluso’r gwaith o gadw mewn cysylltiad gyda chi, yr aelodau, i roi gwybod i chi beth sy’n mynd ymlaen gydag Eos.  Rwy’n ymddiheuro am hynny.  Felly dyma fi’n cysylltu.

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i Gwilym Morus, fy rhagflaenydd yn y gadair.  Bu’r cyfnod yr oedd Gwilym yn Gadeirydd yn un helbulus a thrwm, rhwng sefydlu Eos a’r systemau angenrheidiol i ddosbarthu breindaliadau, trafod gyda’r BBC ac wedyn  gwrandawiad y Tribiwnlys Hawlfreintiau.  Roedd y baich yn un drom, ond fe ysgwyddodd Gwilym hi yn wych.  Diolch yn fawr iawn iddo.

Ers dyfarniad dros dro’r Tribiwnlys ym mis Ebrill 2013, oedd wedi ei ôl ddyddio i Chwefror 2013, mae Eos wedi setlo i mewn i drefn o gasglu a dosbarthu breindal i chi’r aelodau.  Roedd y ddau ddosbarthiad chwarterol cyntaf ychydig yn hwyr,  oherwydd y gwaith o greu’r systemau angenrheidiol, ond daliwyd i fyny’n eithaf buan, ac erbyn hyn rydym yn dosbarthu ychydig wythnosau ar ôl i ni dderbyn y data holl bwysig gan PRS bob chwarter.  Ni wnaeth dyfarniad y Tribiwnlys wedi’r gwrandawiad llawn, er mor siomedig ydoedd, llawer o wahaniaeth i’r ffordd yr oedd Eos yn rhedeg, dim ond bod rhywfaint  yn llai o freindal ar gael i’w ddosbarthu.

Am y 9 mis o’r 1/4/13 i’r 31/12/13 fe dalwyd allan cyfartaledd o £1.09 y funud am gerddoriaeth a chwaraewyd ar Radio Cymru.  Oherwydd ein bod wedi dal rhywfaint o arian yn ôl bob chwarter rhag ofn bod yna gynnydd sylweddol yn y defnydd o’r  gerddoriaeth a chwaraewyd ar orsafoedd eraill y BBC ar wahân i Radio Cymru a Radio Wales, rydym nawr mewn sefyllfa lle gallwn wneud taliad ychwanegol fel addasiad ar gyfer 2013 er mwyn dod a’r gyfradd y funud am y 9 mis dan sylw i fyny at £1.38.  Cymharwch hwnnw gyda’r 49c y funud yr oedd y PRS yn talu ar gyfer Radio Cymru yn 2012.

Byddwn hefyd yn gwneud dosbarthiad ychwanegol ar gyfer cerddoriaeth a chwaraewyd ar S4C – £1.04 y funud ar ben y £6 y funud a dalwyd eisoes  ar gyfer yr oriau brig (primetime), a £0.52 y funud ar ben y £3 y funud ar gyfer yr oriau allfrig (non-primetime).  Cymharwch hyn gyda’r £1.50 yr oedd PRS yn talu ar gyfer oriau brig S4C yn 2012.

Mae Tomos Jones, gweinyddydd y Cwmni, yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau y bydd y taliadau yma yn eich cyrraedd yn y mis nesaf.

Bu rhai o aelodau’r Bwrdd a’r gweinyddydd mewn trafodaethau gyda’r BBC ac S4C yn yr wythnosau diwethaf  yn trafod mecanwaith a manylion y drwydded ar gyfer y cyfnod 2013 – 2015, ac rydym wedi llwyddo i wella telerau’r drwydded gyda’r BBC drwy edrych ar wahanol agweddau o’r drwydded, a hefyd wedi sicrhau arian ychwanegol ar gyfer amrywiaethau yn lefel defnydd ein repertoire.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Byddwn yn cynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol y Cwmni tua chanol neu ddiwedd Awst. Byddwn yn cysylltu gyda chi maes o law gyda’r manylion a’r cyfrifon blynyddol.

Gwefan

Efallai bod rhai ohonoch wedi cymysgu rhwng gwefan y Gynghrair a gwefan Eos, oherwydd bod gwefan Y Gynghrair yn ymddangos dipyn yn uwch nag un Eos ar Google.  Rydym yn gweithio ar hyn ar y funud, a gobeithiwn y bydd gwefan Eos yn dod yn fwy amlwg ar Google o hyn allan.

Yn gywir,

Rhys Harris

Cadeirydd

————————————————–

Dear Colleagues,

Since I was elected Chair in March, I have neglected the work of keeping in touch with you, the members, to let you know what is going on with Eos.  I apologise for that.  So here I am getting in contact with you.

First of all, I would like to thank Gwilym Morus, my predecessor in the chair.  The period during which Gwilym was Chairman was a troubled and burdensome time, what with the establishment of Eos and the necessary system to distribute royalties, discussions with the BBC and then the Copyright Tribunal.  The burden was a heavy one, but Gwilym shouldered it wonderfully well.  Many thanks to him for that.

Since the Tribunal’s interim judgement in April 2013, which was backdated to February 2013, Eos has settled into a system of collecting and distributing royalties to you the members.  The first two quarterly distributions were slightly late, due to the work of creating the necessary systems, but we caught up quite rapidly, and by now we are distributing a few weeks after we receive the all-important data from PRS every quarter.  The Tribunal’s judgement following the full hearing, despite how disappointing it was, made little difference to the way Eos was run, just that there were less royalties available for distribution.

For the 9 months from 1/4/13 to 31/12/13 an average of £1.09 per minute was paid for music played on Radio Cymru.  Because we had held some of the money back every quarter in case there was a substantial increase in the use of the music played on the BBC’s other stations apart from Radio Cymru and Radio Wales, we are now in a position in which we can make an extra payment as an adjustment for 2013 in order to bring the rate per minute for the 9 months in question up to £1.38.  Compare that with the 49p per minute which the PRS was paying for Radio Cymru in 2012.

We will also be making an additional distribution for music played on S4C – £1.04 per minute on top of the £6 per minute already paid for primetime hours, and £0.52 per minute on top of the £3 per minute for non-primetime hours.  Compare this with the £1.50 which the PRS was paying for S4C primetime in 2012.

Tomos Jones, the Company’s administrator, is working hard to ensure that these payments reach you next month.

Some members of the Board and the administrator have been in discussions with the BBC and S4C during recent weeks discussing the mechanism and details of the licence for the period 2013-2015, and we have succeeded in improving the terms of the licence with the BBC by looking at various aspects of the licence, and have also secured additional funding for variations in the level of use of our repertoire.

Annual General Meeting

We will be holding the Company’s annual general meeting around mid to late August.We will contact you in due course with the details and also the annual accounts.

Website

Some of you may have got mixed up between the Y Gynghrair (Alliance) website and that of Eos, due to the fact that the Y Gynghrair website appears considerably higher than that of Eos on Google.  We are currently working on this, and we hope that the Eos website will become more prominent on Google from now on.

Yours truly,

Rhys Harris

Chair

Advertisements