Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 2016 – Annual General Meeting

I’w gynnal yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd

Dydd Sadwrn 29/10/16 – 2.00 pm

Rhaglen

 1. Cyflwyniad
 2. Ymddiheuriadau
 3. Gwestai arbennig – Emyr Lewis, bardd a chyfreithiwr
 4. Cofnodion y cyfarfod blynyddol blaenorol
 5. Adroddiad y Cadeirydd
 6. Adroddiad ariannol a derbyn y cyfrifon am y flwyddyn yn diweddu’r 31/12/2015
 7. Penodi cyfarwyddwyr
 8. Unrhyw faterion arall

To be held in Yr Hen Lyfrgell, Cardiff
 
Saturday 29/10/16 – 2:00 pm
 
Agenda
 1. Introduction
 2. Apologies
 3. Special guest – Emyr Lewis, poet and lawyer
 4. Minutes of previous AGM
 5. Address by the Chairman 
 6. Financial Report and presentation of the accounts for the year ending 31/12/2015
 7. Appoint directors
 8. Any other issues
Advertisements