Beth mae Eos yn ei wneud? / What we do?

Fel asiantaeth hawliau darlledu gwaith Eos ydi casglu a dosbarthu breindaliadau darlledu i’w haelodau. Bydd hyn yn digwydd pedair gwaith y flwyddyn gyda’r taliadau yn digwydd tua 6-8 wythnos ar ôl pob taliad PRS.

Pob blwyddyn mae darlledwyr yn talu ffi trwydded i Eos am yr hawl i ddarlledu gweithiau ei haelodau. Er mwyn rhedeg ei gweinyddiaeth, ar hyn o bryd mae Eos yn cymryd comisiwn o 20% o bob ffi trwydded sy’n cael ei dalu. Mae’r comisiwn hwn yn talu am gostau swyddfa’r weinyddiaeth, am gyflogau staff ac unrhyw gostau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith yr asiantaeth.

Unwaith mae Eos wedi casglu ffi trwydded gan ddarlledwr, mae wedyn yn mynd ati i rannu’r ffi rhwng ei haelodau. Ni fydd unrhyw daliad yn cael ei wneud i aelod hyd nes i gyfanswm ei freindal gyrraedd £10 neu fwy. Mae faint mae aelod yn cael ei dalu yn dibynnu ar faint o ddefnydd sydd wedi cael ei wneud o’i weithiau. Mae hyn yn cael ei alw’n broses ddosrannu:

1. Mae PRS yn casglu data am ddefnydd repertoire Eos gan ddarlledwyr teledu a radio trwy gydol Prydain, . . .

DW 1

2. . . . a phob tri mis mae PRS yn rhoi’r data yma i Eos.

DW 2

3. Ar ôl i Eos dderbyn y data, yn gyntaf mae’n rhaid chwynnu unrhyw gamgymeriadau a cham gofnodion, a chywiro pethau fel enwau caneuon ac artistiaid. 

DW 3

4. Bydd y cywiriadau hyn wedyn yn cael eu pasio yn ôl i PRS er mwyn iddyn nhw gywiro eu bas data. Mae’n bosibl i aelodau Eos gynorthwyo yn y gwaith hwn drwy gadarnhau fod y cofnod o’u gweithiau ar fas data PRS yn gywir. Gweler y dudalen berthnasol am fwy o fanylion.

DW 4

5. Mae Eos wedyn yn rhannu’r ffi trwydded (ar ôl comisiwn) gan faint o funudau o repertoire Eos mae darlledwr wedi defnyddio. Er enghraifft, os ydi darlledwr X yn talu ar ôl comisiwn £100,000 fel ffi trwydded am flwyddyn, bydd Eos yn rhannu’r £100,000 dros bedwar chwarter y flwyddyn, sef £25,000 pob 3 mis. 

DW 5

6. Os ydi data PRS yn dangos fod darlledwr X wedi defnyddio 5,000 o funudau o repertoire Eos mewn chwarter, mae Eos yn rhannu ffi trwydded y chwarter (£25,000) gyda munudau defnydd y chwarter (5,000). Mae hyn yn rhoi graddfa funud darlledwr X am y chwarter hwnnw, sef £5. 

DW 6

Bydd gan bob darlledwr gwahanol raddfa funud gwahanol pob chwarter yn dibynnu ar eu ffi trwydded a faint o ddefnydd maen nhw’n gwneud o repertoire Eos.

7. Ar ôl darganfod graddfa funud y chwarter, mae Eos yn edrych ar faint o funudau y defnyddiwyd pob gwaith unigol. Er enghraifft, os ddaru ddarlledwr X ddarlledu gwaith am gyfanswm o 23 munud mewn chwarter, bydd y gwaith hwnnw yn ennill 23 gwaith graddfa funud darlledwr X, sef £115. 

DW 7

8. Unwaith mae ffi trwydded pob darlledwr am y charter wedi cael ei rannu rhwng y gweithiau a ddefnyddiwyd yn ystod y chwarter hwnnw, mae Eos wedyn yn edrych ar ba aelodau sy’n hawlio ar y gweithiau hynny. Er enghraifft, gyda’r gwaith a ddarlledwyd am 23 munud, os oes yna 2 aelod o Eos yn eiddo hanner yr hawliau yr un, bydd enillion y gwaith yn cael eu rhannu rhwng y ddau, sef £115 ÷ 2 = £57.50 yr un.

DW 8

9. Bydd Eos yn gwneud hyn ar gyfer pob gwaith sy’n cael ei ddefnyddio gan ddarlledwr, ac yn dosbarthu cyfanswm y breindal i aelod drwy ei dalu’n uniongyrchol i’w gyfrif banc. 

Advertisements